Partners

Universiteitsbibliotheek Gent - Boekentoren

De Universiteitsbibliotheek Gent - Boekentoren bewaart een van de grootste erfgoedcollecties van de Lage Landen. Centraal in het collectiebeleid staat de onderzoekspraktijk aan UGent, met bijzondere aandacht voor de heterogene collectie Gandavensia, waar de nadruk ligt op werken gedrukt te Gent, handelend over Gent of geschreven door Gentse auteurs. Een deel van de erfgoedcollectie wordt op Gent Gemapt ontsloten.

Daarnaast is de Boekentoren een koploper in Vlaanderen wat betreft IIIF. De bibliotheek is een early adopter en heeft ondertussen al meer dan 3.500.000 beelden in hoge resolutie via IIIF ontsloten. 

De Boekentoren is hoofdpartner van Gent Gemapt en blijft via het project innoveren in IIIF, erfgoedonstluiting en -verrijking. Dankzij de collectie van de Boekentoren kan Gent Gemapt een zicht bieden op o.a. de universitaire gebouwen en activiteiten, stads- en dorpsgezichten van Gent en zijn deelgemeenten, maar ook op handschriften uit de abdijbibliotheken.

Universiteitsbibliotheek Gent

Sint-Hubertusstraat 8, 9000 Gent
boekentoren.gent, libservice@ugent.be
Doorzoek de collectie via lib.ugent.be

Contact: sarah.eloy@ugent.be

Ghent Centre for Digital Humanities

Het Ghent Centre for Digital Humanities is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat digitaal onderzoek binnen de kunsten en geesteswetenschappen mogelijk maakt aan de Universiteit Gent en daarbuiten. Het ondersteunt onderzoeksprojecten, onderwijsactiviteiten en infrastructuurprojecten. Onder de kernactiviteiten zijn geospaciale data-analyse en het onderzoeken, presenteren en verrijken van digitale erfgoedcollecties. 

Het GhentCDH ondersteunt digitale erfgoedpraktijken via Omeka S, een open-source contentmanagementsysteem en webpublicatieplatform, en Madoc, een IIIF-gestuurde omgeving om digitale collecties te beheren en te verrijken.

Het GhentCDH verzorgt de coördinatie en ontwikkeling van Gent Gemapt.

Ghent Centre for Digital Humanities

Universiteitsforum, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent
www.ghentcdh.ugent.be 

Contact: fien.danniau@ugent.be (coördinator Gent Gemapt)

STAM Gent

STAM Gent is het Gentse stadsmuseum dat sinds oktober 2010 op de Bijlokesite het verhaal van Gent brengt. Je ontdekt er de vele lagen van Gent, een hedendaagse stad met een eeuwenoude geschiedenis. De vaste tentoonstelling 'Het verhaal van Gent' neemt je mee langs een chronologisch parcours van objecten en multimedia die je de ontwikkeling en groei van Gent doen herleven. 

De museumapplicatie Zichten op Gent lag aan de basis van de plaatslijst die gebruikt wordt in Gent Gemapt. Deze lijst werd met veel zorg geactualiseerd en aangevuld met nieuwe plaatsen uit open datasets en specifieke locaties die door onze partners aangereikt werden. Dankzij de collectie van het STAM kan Gent Gemapt een zicht bieden op o.a.  parochiekerken en geschilderde stadsgezichten.

STAM Gent

Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
stamgent.be
Doorzoek de collectie via Collectie van de Gentenaar of DAMS

Contact: veronique.vangoethem@stamgent.be

Erfgoedcel Gent

Als deel van het STAM is erfgoedcel Gent er als aanspreekpunt en expertisecentrum voor iedereen die met Gents cultureel-erfgoed aan de slag wil. Ze brengt het erfgoedveld samen in ontmoetingen, zet in op grote en kleine erfgoedcelcollecties, en gaat trajecten aan met verenigingen. De erfgoedcel is ook graag jouw gids en verwijst je naar andere spelers die het Gentse erfgoed blijvend onder de aandacht brengen.

Ook voor Gent Gemapt speelt de erfgoedcel een rol als matchmaker. Via het traject van de Vierkante Kilometer (onder)zoeken de erfgoedcel en STAM Gent de verborgen geschiedenissen in de Gentse poort- en buitenwijken. De geschiedenis van de stad is immers nooit 'volledig', of 'klaar'. De geschiedenissen en het erfgoed die zo worden opgespeurd krijgen een plaats op Gent Gemapt.

Erfgoedcel Gent

Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
erfgoedcel.gent
Vierkante Kilometer

Contact: tijs.deschacht@stad.gent

Archief Gent

Archief Gent  is de gemeenschappelijke archiefdienst voor Stad en OCMW Gent en vervult verschillende functies. Het geeft raad en ondersteuning aan diensten met oog op de plaatselijke bewaring van dynamisch, semi-dynamisch en statisch archief. Het zorgt voor de goede, geordende en toegankelijke staat van het archief. Het bewaart het statisch archief en is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van  archiefdocumenten.  Het beheert het wettelijk depot voor de Stad Gent en OCMW Gent en zo veel meer.

De beeldcollectie van Archief Gent is een basiscollectie voor Gent Gemapt. Dankzij Archief Gent kan Gent Gemapt een zicht bieden op de beelden van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, de Dienst Monumenten en Architectuur, de collectie Wynantz, filmaffiches en het Kriegsalbum. Via Gent Verrijkt wordt de collectie prentbriefkaarten van Archief Gent met hulp van vrijwilligers verder ontsloten.

Archief Gent

De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge
stad.gent/nl/cultuur-vrije-tijd/cultuur/de-zwarte-doos
Doorzoek de collectie via Collectie van de Gentenaar of DAMS 

Contact: guy.dupont@stad.gent

Huis van Alijn

Het Huis van Alijn is het museum van het dagelijks leven. Samen met een divers publiek verkennen ze hoe mensen, wonen, eten, vieren, liefhebben of ontspannen, vanaf het begin van de twintigste eeuw tot nu.  De hoofdtentoonstelling focust op de belangrijke levensfasen en dagdagelijkse rituelen. Daarnaast organiseert het Huis van Alijn ook tijdelijke tentoonstellingen en publieksactiviteiten, binnen en buiten de museummuren. Sinds 2019 beschikken zij over een outreachlab dat onderzoekt hoe erfgoed kan bijdragen aan het welzijn, de gezondheid en levenskwaliteit van mensen.

Een deel van de collectie van Huis van Alijn is Gents van oorsprong en wordt via Gent Gemapt ontsloten. Dankzij de collectie van Huis van Alijn kan Gent Gemapt een zicht bieden op de collectie van stadsfotograaf Arnold Vander Haeghen, en op beelden van o.a. pleinen en markten, stoeten en kermissen en het dagelijks leven in de stad in het algemeen. Daarnaast ontsluit Huis van Alijn met hulp van vrijwilligers en via Gent Verrijkt de collectiebibliotheek van het museum.

Huis van Alijn

Kraanlei 65, 9000 Gent
huisvanalijn.be
Doorzoek de collectie via de collectiepagina, Collectie van de Gentenaar of DAMS 

Contact: thomas.desmedt@stad.gent

Industriemuseum

In het Industriemuseum komen grote en kleine verhalen uit de industriële geschiedenis weer tot leven. Hier wordt een universeel verhaal  verteld over mensen en machines en hoe die de wereld rondom ons veranderden. Naast de museumcollectie beschikt het Industriemuseum ook over een museumbibliotheek. Dit is de centrale uitvalsbasis voor onderzoek, kennisdeling en ontmoeting, waar een platform geboden wordt om onderzoeksthema's in een brede context te plaatsen.

Het Industriemuseum hielp Gent Gemapt bij het aanleggen van de lijst van beluiken en fabrieken. Dankzij de collectie van het Industriemuseum kan Gent Gemapt een zicht bieden  op o.a. textielfabrieken in Gent en zijn deelgemeenten, winkelvitrines, beluiken, arbeidsleven.

Industriemuseum

Minnemeers 10, 9000 Gent
www.industriemuseum.be
Doorzoek de collectie via de collectiepagina, Collectie van de Gentenaar of DAMS 

Contact: hilde.langeraert@stad.gent

AMSAB - Instituut voor sociale geschiedenis

AMSAB - Instituut voor sociale geschiedenis bewaart, ontsluit, onderzoekt en valoriseert de historische strijd om Brood en om Rozen, voor materiële lotsverbetering en een betere levenskwaliteit.  AMSAB - ISG onderzoekt welke strategieën ontwikkeld werden en worden door gemeenschappen die het meest onder deze ongelijkheid lijden. Ze ontwikkelen methodieken om die vaak verborgen geschiedenis te verzamelen, en zo de historische evolutie ervan in kaart te brengen.

AMSAB - ISG blijft via Gent Gemapt innoveren in IIIF, ontsluit zijn collecties met een Gentse inslag en registreert via Gent Verrijkt de persfotocollectie van De Gentse Morgen. Dankzij de collectie van AMSAB-ISG kan Gent Gemapt een zicht bieden  op o.a. socialistische verenigingsleven, straatprotesten, huisvesting in Gent en persfotografie.

AMSAB - ISG

Bagattenstraat 174, 9000 Gent
www.amsab.be
Doorzoek de collectie via opac.amsab.be

Contact:  kim.robensyn@amsab.be

Liberas

Liberas is het erfgoedcentrum voor de geschiedenis van het vrijheidsideaal in al zijn facetten. Liberas is uitgegroeid tot een archiefinstelling die zich richt op de geschiedenis van het liberalisme in Vlaanderen en België maar ook op personen, denkgroepen, (niet-zuilgebonden) beroepsorganisaties, vrije beroepen en andere groepen die een bijdrage lever(d)en aan het realiseren van het vrijheidsideaal. Liberas heeft een dynamische publiekswerking die de basiswerking ondersteunt. 

Een deel van de collectie van Liberas is Gents van oorsprong en wordt via Gent Gemapt ontsloten. Dankzij de collectie van Liberas kan Gent Gemapt een zicht bieden  op o.a. het liberale verenigingsleven, stadsscholen, de Gentse Dierentuin, Gentse bedrijven en architecten.

Liberas

Kramersplein, 9000 Gent
www.liberas.eu
Doorzoek de collectie via zoeken.liberas.eu

Contact: bart.dhondt@liberas.eu

Gent Gemapt was niet mogelijk zonder...

Veel dank aan mensen, projecten en instellingen die hun collecties digitaliseren en open stellen voor hergebruik:

  • Rijksarchief Gent: voor de scans van het Napoleontisch kadaster op basis waarvan we een samengestelde kaart konden maken
  • Collectie van de Gentenaar en in het bijzonder Tine Decosemaker en Ollivier Van Dhuynslager: dankzij dit project konden Gentse collecties in sneltempo (beter) beschreven worden en digitaal beschikbaar gemaakt voor hergebruik via IIIF
  • Geopunt Vlaanderen: voor de prachtige kaarttool en open data infrastructuur zodat we de kaarten van Villaret, Ferraris, Atlas der Buurtwegen, Popp, Vandermaelen en Wederopbouw kunnen integreren
  • Inventaris Onroerend Erfgoed van het Agentschap Onroerend Erfgoed dat sinds jaar en dag en zeer betrouwbare en rijk geïllustreerde digitale inventaris aanbiedt op zijn eigen website maar die ook als open data ter beschikking stelt. Gent Gemapt ontleende er typering en lokalisering aan voor vele plaatsen gebruikte het daarnaast als betrouwbaar inhoudelijk naslagwerk in het schrijf- en puzzelwerk.

Gent Gemapt staat op de schouders van tientallen jaren van lokaal historisch onderzoek.