Projectcolofon

Gent Gemapt is een interactief platform dat plaatsen, historische kaarten en erfgoedcollecties met elkaar en met Gentenaars verbindt.

Het project is een samenwerking van de Boekentoren, het Ghent Centre for Digital Humanities, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Archief Gent, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en Liberas. Het project werd gecoördineerd en gerealiseerd door het Ghent Centre for Digital Humanities.

 • Missie
 • Doelstellingen
 • Partners en medewerkers
 • De Kaart
  • Historische kaarten
  • Collecties
  • Plaatsen
  • Auteurs
 • Gent Verrijkt
 • Gebruik en verspreiding van tekst en beeld
 • Timing en Financiering
 • Contact

Missie

De kennis over de stad en haar erfgoed bevindt zich verspreid in bibliotheken, musea, archieven, diensten, verenigingen, maar ook huiskamers. Ze berust bij wetenschappers en erfgoedexperten maar ook bij buurtbewoners en gewone Gentenaars. Als we al die puzzelstukjes samenleggen, bereiken we een dieper, gelaagder en veelzijdiger (in)zicht in de stad en haar verleden. Met Gent Gemapt willen we dit realiseren. We benutten digitale technologie en de pracht van de Gentse erfgoedcollecties om de geschiedenis van ons allemaal te vertellen.

Doelstellingen

 1. De ontwikkeling van een nieuw soort presentatieplatform dat erfgoedcollecties en geschiedenis betekenisvol met elkaar verbindt en ontsluit op (historische) kaarten. Het opensourceplatform exploreert de mogelijkheden van Omeka S en IIIF voor ruimtelijke erfgoedontsluiting. De kaartapplicatie ‘Gemapt’ is een generiek model dat ook ingezet kan worden voor erfgoedontsluiting in andere plaatsen en contexten.
  => De Kaart
 2. Het opstellen van een duurzaam plaatsregister voor Gent dat gebruikt kan worden voor ruimtelijke ontsluiting van erfgoedcollecties. Dit Gents plaatsregister kan als datamodel dienen voor andere plaatsregisters.
  => Het Gent Gemapt-plaatsregister wordt na afloop van het project gepubliceerd als open data. 
 3. Het ontwerpen van een digitale toolbox voor digitale en hybride erfgoedparticipatie. Het project onderzoekt en verfijnt de mogelijkheden van het open source IIIF-verrijkingsplatform Madoc voor het transcriberen, annoteren en metadateren van erfgoedcollecties. Gent Gemapt experimenteert met digitale en analoge vormen van vrijwilligerswerk en crowdsourcing.
  => Gent Verrijkt bundelt de digitale erfgoedprojecten van de partnerinstellingen, ook na afloop van het project. Stay tuned.
 4. Het fungeren als draaischijf om de vele blikken op de stad zichtbaar te maken. Gent Gemapt wil een plek zijn om allerlei interpretaties en voorstellingen van de stad te bundelen als aparte kaartlagen (geotemporeel) en webexpo’s (thematisch). 
  => Gent Gezien groeit verder als een instrument voor erfgoedwerk en -ondersteuning van STAM Gent en de Erfgoedcel Gent, ook na afloop van het project. 

Partners en medewerkers

Gent Gemapt is mensenwerk en een teameffort van ontwikkelaars, erfgoedwerkers, archivarissen, conservators en publiekshistorici.

Het is een samenwerking van 9 partners in Gent:

De coördinatie en de ontwikkeling gebeurde door het Ghent Centre for Digital Humanities van Universiteit Gent.

 • Coördinatie: Fien Danniau
 • Concept: Fien Danniau, Vincent Ducatteeuw, Frederic Lamsens,
 • Ontwikkeling: Frederic Lamsens
 • Datamodellering en -beheer: Vincent Ducatteeuw
 • Georeferentie kaarten: Rein Debrulle
 • Gent Verrijkt, powered by Madoc: Davy Verbeke en Lise Foket
 • Vormgeving: broosstoffels.be
 • Eindredactie: Ruben Mantels, Rein Debrulle, Fien Danniau
 • Beeld- en tekstredactie: Fien Danniau, Rein Debrulle, Ruben Mantels en Maria Dewaele (voor STAM Gent) en de fantastische stagiaires en jobstudenten Lancelot Cromheecke, Gitte Derluyn, Tom Dhaenens, Femke Goedseels, Dries Hannaert, Maud Lason, Eveline Neirynck, Marie Palmers, Laura Vanderhaeghen, Annamaria Van Ingelgem, Tuur Vermeire.
 • Promotoren: Christophe Verbruggen en Hendrik Defoort

Met dank aan allerlei auteurs en Gent-kenners die ons hielpen met het ontcijferen van de stedelijke ruimte en hun eigen onderzoek en teksten ter beschikking stelden. Hans Blomme, Robin Deboo, Tina De Gendt, Maria Dewaele, Sven Vrielinck, Torsten Wiedemann

De Kaart

1) Historische kaarten

Gent Gemapt brengt diverse historische kaarten samen. Ze zijn geselecteerd op basis van hun cartografische waarde, op de kwaliteit en toegankelijkheid van de scan en op de gebruikersrechten en -voorwaarden. We hebben alle kaarten gegeorefereerd zodat je ze als kaartlagen over elkaar kunt leggen. Voor de oudere kaarten betekent dat onvermijdelijk dat er vervormingen optreden. De kaarten zijn afkomstig van Geopunt Vlaanderen, Universiteitsbibliotheek Gent, Archief Gent en Algemeen Rijksarchief.

Bekijk het kaartoverzicht.

2) Plaatsen

We verdeelden de stad in bijna 4000 plaatsen: straten, pleinen, parken, waterlopen, winkels, kerken, scholen, cafés… zo gaat het rijtje wel even door. De basis voor deze lijst werd gelegd door de museumapplicatie Zichten op Gent door STAM Stadsmuseum Gent. Deze lijst werd met veel zorg geactualiseerd en aangevuld met nieuwe plaatsen uit open datasets van Stad Gent, Digitaal Vlaanderen en specifieke locaties die doorheen de jaren werden onderzocht door onze partners.

Voor elke plaats verzamelden we een aantal basisgegevens. Deze informatie vroegen we op via instellingen die hun data openbaar beschikbaar stellen, bv. Inventaris Onroerend Erfgoed, Wikidata. We verwerkten de kennis van afgelopen erfgoedprojecten, tentoonstellingen en historisch onderzoek. Voor een groot deel van de plaatsen deden we ook aanvullend literatuur- en kaartonderzoek. Bij plaatsen waar dat mogelijk was, vind je ook verwijzingen naar relevante bronnen en documentatie.

Het plaatsregister van Gent Gemapt wordt op termijn gepubliceerd als Open Data. Het Gent Gemapt-plaatsregister vormt net als het historisch stratenregister van Gent het onderwerp van het doctoraatsonderzoek van Vincent Ducatteeuw.

Lees hoe het plaatsregister is opgebouwd.

3) Collecties

Bouwtekeningen, schilderijen, prentbriefkaarten, porseleinkaarten, stadsgezichten, foto’s van gebouwen en stadsgezichten, affiches, … heel wat erfgoedcollecties brengen de stad in beeld.

Gent Gemapt bezit of host zelf geen erfgoedcollecties. Het toont slechts een selectie van beelden uit de verschillende bewaarinstellingen in Gent. Of een beeld is opgenomen hangt af van de digitale beschikbaarheid, de aard van de registratie, de visuele kwaliteit, de rechten op het beeld en de representativiteit. Om beelden en hun metadata te tonen maken we gebruik van de technische innovatie IIIF (International Image Interoperability Framework). Enkel beelden die beschikbaar zijn in ‘IIIF-formaat’ kunnen worden getoond. Helaas hebben we daarom (nog) niet voor elke plaats een beeld. Naarmate de partners hun collecties verder ontsluiten, kan Gent Gemapt aangroeien.

Om de erfgoedcollecties te digitaliseren, registreren en mappen kunnen de erfgoedinstellingen alle hulp en kennis over de stad en haar erfgoed gebruiken. Via Gent Verrijkt roepen ze algemene of specifieke hulp in.

Gent Verrijkt

Gent Verrijkt wil Gentse erfgoedinstellingen, hun collecties en vrijwilligers verenigen. Op dit verrijkingsplatform bieden de partners delen van hun collecties aan en vragen het publiek of experten om te helpen transcriberen, dateren, beschrijven en identificeren.

Technisch maakt Gent Verrijkt gebruik van Madoc. Deze open source software werd en wordt ontwikkeld met de steun van CLARIAH-Vlaanderen, Open Humanities Service Infrastructure. Madoc is volledig gebouwd rond de internationale beeldstandaard IIIF (International Image Interoperability Framework). 

Gent Verrijkt geeft Gentse erfgoedinstellingen de kans om te experimenteren met digitale en hybride crowdsourcing. Dit zowel ter versterking van hun bestaande vrijwilligerswerking als voor het bereiken van nieuwe vrijwilligers. Bovendien maakt het platform het mogelijk om hun collecties samen te brengen en gedeelde projecten op te zetten. Met enkele pilootprojecten testen we de technologie. In de toekomst wil Gent Verrijkt uitgroeien tot de werkplaats waar erfgoedparticipatie helpt om Gents erfgoed beter te begrijpen.

 

Gebruik en verspreiding van tekst en beeld

Timing en Financiering

 • Fase 1: oktober 2020 - september 2021: proof of concept
 • Fase 2: oktober 2021 - september 2022: beeld en tekstredactie
 • Fase 3: oktober 2022 - september 2023: lancering platform en start participatieprojecten
 • Na afloop van het project krijgen de verschillende deelcomponenten van Gent Gemapt inbedding in het cultureelerfgoedwerk van de partners.

Gent Gemapt is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (departement Cultuur, Jeugd en Media) voor een totaalbedrag van 306.000 euro verspreid over drie fases.

Gent Gemapt is gecofinancierd door het Ghent Centre for Digital Humanities en CLARIAH-Vlaanderen, Open Humanities Service Infrastructure.

+ LOGO CLARIAH EN VLAANDEREN

Publicaties en presentaties

Gent Gemapt is een ambitieus project dat gebruikmaakt van technologieën die vaak nog in volle ontwikkeling zijn: IIIF, Omeka S, Madoc,... Het project helpt om onze eigen expertise verder op te bouwen maar draagt ook bij aan internationale ontwikkelingen. Om de sector en de internationale erfgoed- en onderzoeksgemeenschap op de hoogte te houden van onze plannen en om zelf de vinger aan de pols te houden van een snel evoluerende IT-sector, schrijven we artikelen en geven we lezingen op congressen en studiedagen. Waar beschikbaar vind je daarvan op deze pagina de opnames of PDF.

Contact

Gent Gemapt

Ghent Centre for Digital Humanities
Sint-Pietersnieuwstraat 35
Fien.Danniau@UGent.be
09 331 02 78

 

Algemene en inhoudelijke vragen

Mis je een plaats? Vond je een fout? Heb je een aanvulling? Wil je iets nalezen? Wil je op een andere manier meewerken aan De Kaart?

Contact: Fien.Danniau@UGent.be

Een vraag over een van de collecties en het hergebruik ervan?

 • STAM Gent: Veronique.VanGoethem@stamgent.be
 • Archief Gent: Guy.Dupont@stad.gent
 • Huis van Alijn: Sam.Deschutter@stad.gent
 • Industriemuseum: Hilde.Langeraert@stad.gent
 • Universiteitsbibliotheek: Sarah.Eloy@ugent.be
 • AMSAB - Instituut voor Sociale Geschiedenis: Kim.Robensyn@amsab.be
 • Liberas: Bart.Dhondt@liberas.eu

Vragen over Gent Verrijkt?

Een contactadres voor de verschillende projecten vind je op de projectpagina’s. Heb je algemene vragen, of een projectidee?

Contact: Davy.Verbeke@UGent.be